Kaluri kutse

taotlemine

Rannakaluri kutse(tunnistus) annab õiguse tegutseda kutselise kalurina, sest rannakaluri kutse on Eestis reguleeritud. Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on vähemalt rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses. Rannakaluri kutse on tähtajatu. Rannakaluri kutseoskusnõuded on kirjeldatud Rannakalur, tase 4 kutsestandardis. Kutsestandard  kirjeldab rannakalurina tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalikke oskusi, teadmisi ja hoiakuid.

Scroll to Top